【Python】WindowsにPythonバージョン管理『pyenv』をインストールする方法

pyenv install -l

情報源: 【Python】WindowsにPythonバージョン管理『pyenv』をインストールする方法