Installation on Raspberry Pi — Kivy 1.11.1 documentation

python -m pip install –upgrade –user Cython==0.29.10 pillow

情報源: Installation on Raspberry Pi — Kivy 1.11.1 documentation